Ochrana súkromia a Cookies

❄ máme riešenie pre každé chladenie ❄

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 01.01.2019.
Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“). Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťou PROFI KLÍMA, s.r.o.. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese info@profi-klima.sk. Ak sa v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „PROFI KLÍMA“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť PROFI KLÍMA, s.r.o., so sídlom Štefánikova 139, 92101 Piešťany.
Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:
„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva PROFI KLÍMA, s.r.o. na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.
„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním PROFI KLÍMA, s.r.o. v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.
„Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.
„GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
„Web stránka“ znamená webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ prevádzkovaných na internetovej doméne PROFI KLÍMA, s.r.o..sk. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne.
PROFI KLÍMA, s.r.o. spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Aké Osobné údaje o Vás získavame?
  1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete v prípade, že:
a. vyplníte Vaše údaje do kontaktného formulára a tieto údaje odošlete;
b. sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu;
Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a PROFI KLÍMA, s.r.o. sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. PROFI KLÍMA, s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.
  2. Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania web stránky
PROFI KLÍMA, s.r.o. môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:
a. informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na web stránku, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
b. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
c. údaje o Vašom používaní Portálu;
d. informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
e. informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
f. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.
Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe.

2. Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?
PROFI KLÍMA, s.r.o. ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.
  1. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy
PROFI KLÍMA, s.r.o. spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.
Právnym základom pre spracovávanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb spoločnosti PROFI KLÍMA, s.r.o. a poskytovania klientskej podpory.
Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.
  2. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR
PROFI KLÍMA, s.r.o. spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.
Právnym základom pre spracovávanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti.
Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

3. Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?
PROFI KLÍMA, s.r.o. sprístupňuje Vaše Osobné údaje v nasledovných prípadoch:
 • ak taká povinnosť PROFI KLÍMA, s.r.o. vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..
 • S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene PROFI KLÍMA, s.r.o..
  Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.

  4. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?
  Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.
    1. Právo na prístup k údajom
  Máte právo požadovať od PROFI KLÍMA, s.r.o. potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže PROFI KLÍMA, s.r.o. spoplatniť) a informáciu o
 • účele spracúvania Osobných údajov;
 • kategórii spracúvaných Osobných údajov;
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 • práve požadovať od PROFI KLÍMA, s.r.o. opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracovávanie Osobných údajov;
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
 • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.
 •   2. Právo na opravu
  Máte právo požadovať od PROFI KLÍMA, s.r.o. aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.
    3. Právo na vymazanie
  Máte právo požadovať od PROFI KLÍMA, s.r.o. aby bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:
 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracovávanie;
 • namietate ich spracovávanie;
 • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne;
 • je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od PROFI KLÍMA, s.r.o. podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).
 •   4. Právo na obmedzenie spracovávania
  Máte právo požadovať od PROFI KLÍMA, s.r.o. aby obmedzila spracovávanie Vašich Osobných údajov ak:
 • namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho PROFI KLÍMA, s.r.o. overiť správnosť Osobných údajov;
 • spracovávanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • PROFI KLÍMA, s.r.o. už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým PROFI KLÍMA, s.r.o. overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 •   5. Právo na prenosnosť Osobných údajov
  Máte právo požadovať od PROFI KLÍMA, s.r.o. aby Vám poskytla Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby PROFI KLÍMA, s.r.o. prenieslo tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracovávanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracovávanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
    6. Právo namietať
  Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracovávanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. Máte právo namietať spracovávanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.
  Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných PROFI KLÍMA, s.r.o. na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.   7. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov
  Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

  5. Bezpečnosť
    1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.
    2. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.
    3. Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované PROFI KLÍMA, s.r.o.. PROFI KLÍMA, s.r.o. nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

  6. Zmeny Podmienok
    1. Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.
    2. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu.
    3. Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.

  7. Kontaktujte nás
  Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese info@profi-klima.sk.

  COOKIES

  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

  1. Čo sú súbory cookie?
  Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

  2. Ako používame súbory cookie?
  Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, návštevy webovej stránky, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

  3. Ako kontrolovať súbory cookie
  Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

  4. Ako odmietnuť používanie súborov cookie
  Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

  5. Ako odmietnuť používanie súborov cookie
  Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

  Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:
 • prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google
 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov)
 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov)


 • Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete v tomto linku
  Pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný v tomto linku